Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Opći uvjeti

Rodna neutralnost

Izrazi koji se koriste u ovim Općim uvjetima, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Predmet uređenja

Ovim općim uvjetima uređuju se osnovna međusobna prava i obveze Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (dalje u tekstu: „Sveučilišta“) i Studenta koji u akademskoj godini 2023./2024. upisuje studij.

Sveučilište se obvezuje da će za studenta organizirati studij prema važećem studijskom programu i izvedbenom planu nastave.

Sveučilište se obvezuje studentu omogućiti pohađanje nastave (predavanja, seminari, vježbe, konzultacije, ispiti i dr.) te korištenje knjižnice i opreme kao i ostvarivanje drugih prava koja mu pripadaju na temelju zakona i općih akata Sveučilišta.

Student prihvaća sve akte Sveučilišta te se obvezuje da će poštivati i izvršavati studentske obveze propisane zakonom i drugim općim aktima.

Student se obvezuje dostaviti svu odgovarajuću dokumentaciju potrebnu za provedbu upisa u akademsku godinu.

Naknadni odustanak

Upisnina:

  • Ukoliko student nakon prihvata ovih Općih uvjeta naknadno odustane od upisa željenog studija nakon plaćanja troškova upisa (upisnine), Sveučilište zadržava pravo obračunavanja i naplate nastalih troškova upisa (upisnine) sukladno odgovarajućim Odlukama tijela Sveučilišta.

Školarina:

  • Ukoliko student nakon prihvata ovih Općih uvjeta a prije stjecanja statusa studenta, odustane od upisa željenog studija, povrat školarine vrši se prema odgovarajućim Odlukama tijela Sveučilišta.

Prihvat općih uvjeta

Prihvatom ovim Općih uvjeta student postaje upisiv na odgovarajući studij Sveučilišta dok status studenta stječe upisom na Sveučilište.

Ugovor o studiranju

Detaljnije uređenje i razrada međusobnih prava i obveza Studenta i Sveučilišta predviđeno je Ugovorom o studiranju između Studenta i Sveučilišta.

Zaštita osobnih podataka

Prihvatom ovim Općih uvjeta student je suglasan da Sveučilište može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati  osobne podatke u svrhu reguliranja prava i obveza studenta, a sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Verzija dokumenta od 24. 5. 2021.