Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sustav za učenje na daljinu i online potporu nastavi

Moodle LMS - Sustav za e-učenje (korišten  do kraja akademske godine 2022./2023.)

URL: https://e-ucenje.unipu.hr

Moodle je popularan i fleksibilan sustav za upravljanje učenjem (Learning management system). Danas se koristi u gotovo cijelom svijetu, a svoju popularnost najviše duguje filozofiji otvorenog koda i velikoj prilagodljivosti korisnicima. Raspoloživ je na brojnim jezicima, a hrvatski je dostupan već nekoliko godina.

Za korištenje svih funkcija sustava, korisnik treba biti prethodno prijavljen na UNIPU web, odabrati željeni predmet i preko njega odabrati poveznicu za Moodle.

Oblik korisničkog imena: korisničkaoznaka@unipu.hr

E-učenje je sustav za učenje na daljinu i online potporu nastavi Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Dostupan je putem ove poveznice:

E-učenje je sustav namijenjen studentima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Za pristup e-učenje stranicama kolegija potreban je AAI@EduHr korisnički identitet kojeg se može dobiti u Sveučilišnom računskom i informacijskom centru. Stjecanjem statusa studenta ili stupanjem u radni odnos, korisnici dobivaju elektronički identitet pomoću kojega pristupaju e-kolegijima. 

Sustav e-učenja je povezan s drugim sustavima Sveučilišta. Sveučilišni računski i informacijski centar održava sustav na način da brine oko sinkronizacije podataka između LDAP imenika, ISVU, Quilt sustava i e-učenja. Sve promjene koje se evidentiraju u ISVU od strane nadležnih ureda dostupne su na e-učenju najkasnije nakon 24 sata (Ured za studente, akademska pitanja i personalizirano učenje, Služba za kadrovske poslove).

Da bi studenti i djelatnici dobili pristup sustavu za e-učenje a koji do sada nisu nikada koristili sustav za e-učenje UNIPU-a trebaju se prvo prijavit na:

Nekoliko sati kasnije, a najkasnije sljedećeg jutra, moći će pristupiti i e-učenju.

Nastavnici mogu na svojem osobnom web-profilu vidjeti jesu li im navedeni svi kolegiji na kojima rade, a ako neki kolegij nedostaje potrebno je javiti Uredu za studente, akademska pitanja i personalizirano učenje da nastavnika uvedu kao nositelja/izvođača. Tek tada će se kolegij, na osobnom web-profilu nastavnika, pojaviti na popisu kolegija, a na sustavu za e-učenje nastavnik će biti upisan s potrebnim dozvolama.

Osobni profili mogu biti i kontrola upisanih podataka za djelatnike jer putem osobnog profila djelatnici mogu vidjeti koje dozvole imaju i koji kolegiji su im dostupni na e-učenju. 

Arhiva omogućuje pristup kolegijima u prošlim akademskim godinama i prebacivanje materijala u nove kolegije.