Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ured za nabavu

U uredu za nabavu se obavljaju poslovi vezani za nabavu roba, usluga i radova za potrebe Rektorata i svih sastavnica Sveučilišta, primjenjujući zakone, pravilnike i ostale propise, kao i interne akte iz područja javne nabave koje je Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, kao javni naručitelj obvezan primjenjivati.

U uredu za nabavu provode se slijedeći poslovi:

  • priprema se plan nabave Sveučilišta, njegove izmjene i dopune u suradnji s Čelnicima; voditeljima projekata; uredom za financijsko poslovanje, planiranje i praćenje investicija; uredom za investicije i investicijsko održavanje, uredom za opće poslove, gospodarenje imovinom  i zaštitu; SRIC-em i drugima
  • pripremaju se, provode i koordiniraju poslovi vezani za postupke jednostavne i javne nabave, što podrazumijeva: pripremu poziva na dostavu ponude, odnosno natječajne dokumentacije; pratećih odluka o imenovanju stručnog povjerenstva; prikupljanje ponuda u postupcima jednostavne nabave;  sastavljanje zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda i odluka o odabiru ponuda, priprema ugovora o nabavi ili narudžbenica; komunikacija s gospodarskim subjektima u postupcima nabave; zaprimanje jamstava i briga o valjanosti i rokovima zaprimljenih jamstava; pružanje potpore pri praćenju izvršenja ugovora;
  • izrađuju se narudžbenice temeljem zaprimljenih internih zahtjeva za nabavu, te šalju dobavljačima;
  • unose se podaci za provedene postupke jednostavne nabave u Registar ugovora u EOJN, te se Registri  ugovora o jednostavnoj i javnoj nabavi šalju na objavljivanje;
  • izrađuje se godišnji statistički izvještaj o postupcima jednostavne i javne nabave, kroz EOJN;
  • potvrđuju se zaprimljeni računi i povezuju sa izdanim narudžbenicama ili Ugovorima o nabavi
  • vode se evidencije o postupcima nabave, izdanim narudžbenicama, primljenim i vraćenim jamstvima i sl.

Kontakt mail:

Voditeljica Ureda za nabavu


Djelatnici Ureda za nabavu